ادب حضور در مجلس امام حسين عليه السلام


اين خانه درش هميشه باز است       استادبنداني نيشابوري